Kiselman, Christer Oscar


(* 08.04.1939 Stokholmo † ) Memprezento de Christer Oscar Kiselman Mi estis elektita al la Akademio de Esperanto en 1989 sekve de invito fare de ties tiama prezidanto, Andr´e Albault, kaj estis reelektita en 1998. Mi membras en la sekcioj pri la ˆgenerala vortaro, pri gramatiko, kaj pri prononco. Mi nun estas kandidato por tria na˘ujara periodo, 2007 2016.

Pri pli ampleksa prezento vidu mian Mallongan biografian noticon kun listo de verkoj
en esperanto kaj pri lingvoj. Pri plena biografia notico kaj pri plena listo de verkoj vidu
http://www.math.uu.se/~kiselman (cveo.pdf, 4 paˆgoj, respektive bibliography.pdf, 8 paˆgoj).
La ˆgenerala sekretario petis min indiki miajn planojn por la venonta periodo kaze de reelekto.
Ili estas tre simplaj – kaj apena˘u dependas de eventuala membreco.
• Unue mi volas da˘urigi la redaktadon de la revuo Esperantologio / Esperanto Studies, kies
kvara kajero nun estas preparata. ˆ Gia redakta komitato estas formale sendependa de AdE, sed
havas plurajn membrojn kiuj estas akademianoj.
• Due mi havas delonge planon ellabori kune kun H. S. Holdgr¨un en G¨ottingen matematikan
vortaron surbaze de nia laboro por la Nova Plena Ilustrita Vortaro, pri kiu ni laboris dum
preska˘u dek jaroj, 1991 2001.
• Trie mi volas verki pliajn matematikajn tekstojn pri matematiko, eventuale kune kun
H. S. Holdgr¨un, similajn al la ˆus aperinta Enkonduko al distribucioj, kiu fidele sekvas la de
PIV rekomenditan lingvouzon.
Komisioj rilate al esperanto a˘u la sveda lingvo
• Vicprezidanto de la Internacia Scienca Asocio Esperantista 1986 1993. • ˆ Generala sekretario
de la Internacia Scienca Akademio Comenius 1986 nuno. • Komisiita de Sennacieca Asocio
Tutmonda revizii kune kun H. S. Holdgr¨un la matematikajn terminojn en La nova plena ilustrita
vortaro de Esperanto 1991 2001. • Komisiita de Sennacieca Asocio Tutmonda revizii kune
kun Ingemar Kaj la statistikajn terminojn en La nova plena ilustrita vortaro de Esperanto
1995 1996. • Vicprezidanto de la Akademio de Esperanto 1998 2004. • Gvidanto de nacia
projekto pri sveda matematika terminologio 2001 nuno. • Membro de la Lingva grupo
de la Fakultato pri teknologio kaj natursciencoj, Upsala universitato, 2003-06-10 2006-04-30.
• Sekretario de la Komisiono pri la Internacia kongresa universitato (Vilno, Florenco, Jokohamo)
2005 [ 2007].
Organizado de konferencoj (nur rilate al esperanto)
• Unu el la organizantoj de la jarkongreso de la Sveda Esperanto-Federacio, Upsalo 1993-05-
29 31. • ˆCefa organizanto kaj Vicprezidanto de la Organiza komitato de la Internacia Simpozio
pri Lingva Planado kaj Leksikologio, ISLPL 2001, Zagrebo, 2001-07-28 30.
• Organizanto kaj prezidanto de la Programa komitato de la Simpozio pri interkultura komuniko,
Gotenburgo, 2003-08-02 03.
Verkoj pri matematiko en esperanto
• La kultura signifo de la matematiko, 1989, 1990, 1994 [Tradukita en la ˆcinan, la japanan kaj
la islandan]. • La teoremo de Siu por abstraktaj nombroj de Lelong, 1992. • La geometrio
de la komputila ekrano, 2003. Enkonduko al distribucioj, 2007.
Verkoj pri lingvistiko en esperanto a˘u en la sveda
• La problemo de duarangaj derivaˆoj en Esperanto, 1988. • Vortkreaj procezoj de Esperanto,
1991. • Nomoj de matematikaj operacioj en Esperanto, 1991. • Kial ni hejtas la hejmon sed
ˆsajnas fajfi pri la fajlado? [Studo pri la influo de la jida ˆce esperanto], 1992. • Studo pri la vorto
dateno, 1992. • Primitiveco de kelkaj adverboj, 1993. • Transitivaj kaj netransitivaj verboj
en Esperanto, 1995. • Vad ¨ar ett naturligt tal? Ett exempel p°a matematisk spr°akv°ard [Kio
estas natura nombro? Ekzemplo de matematika lingvoplanado], 1995. • La sveda faklingvo
en tekniko, matematiko kaj natursciencoj, 2001. • Kreado de matematikaj terminoj, 2001.
• Svenskt fackspr°ak inom teknik, matematik och naturvetenskap [Sveda faklingvo en tekniko,
matematiko kaj natursciencoj], 2001.
Nepublikigita teksto pri Zamenhof
• Hilelismo kaj homaranismo, 12 p. [1993].0 komentoj  

, skribu komenton:
supren